La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Política de privacitat

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® (GNPT ® d’ara en endavant) és una marca registrada de Fundació Institut Guttmann, que defineix un sistema de telerehabilitació cognitiva. En relació amb els drets de propietat industrial sobre la marca i la patent, Fundació Institut Guttmann és titular en exclusiva tant de la Marca denominativa com de la Patent Europea corresponent.

Tots els continguts, dissenys i marques són de propietat de Fundació Institut Guttmann, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.
GNPT ® té la consideració de producte sanitari, amb data 06/11/2014 va quedar registrat amb el número RPS/430/2014 al Registre de Responsables de Productes Sanitaris de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris – AEMPS- També té associada la Patent Europa sol·licitud no 08877672 EFN el 05.05.2010 i publicada el 03.08.2011 amb el número de publicació EP2351523 (N.REF:08-4.925). Mètode i sistema per a guiar amb seguretat intervencions en procediments quin substrat és la plasticitat neuronal (PCT/ES2008/000677).
-Ús de les dades.
• L’usuari de GNPT ® bé com a pacient, i en cas que procedeixi, bé actuant com a representant legal del pacient menor de 14 anys, consent que siguin utilitzades les dades de caràcter personal de registre sempre de manera anònima per a proporcionar una millora en l’experiència personalitzades del producte i servei
• Brainhealth Solutions, S.L. és la societat que comercialitza i manté l’aplicació o plataforma GNPT ® emprada pel responsable de tractament de dades de caràcter personal dels que és titular l’usuari de GNPT ® com a pacient. En ca cas, Brainhealth Solutions, S.L., com a encarregat de tractament, emprarà les dades per a finalitats diferents a les descrites en el present document, que són les de manteniment de l’aplicació GNPT ®. Les dades estan custodiades dins del territori de la Unió Europea, sent d’aplicació la normativa en protecció de dades de la Unió Europea i de l’Estat Espanyol.
• Així mateix s’informa que els usuaris de GNPT ® o els seus representants legals, en tant que titulars de les seves dades de caràcter personal, tenen la possibilitat d’exercitar el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació així com el dret a la portabilitat de les dades i dret d’oposició en relació a decisions individuals automatitzades. En aquests casos els titulars de les dades de caràcter personal hauran de dirigir-se al centre sanitari o al terapeuta que va prescriure l’ús de GNPT ®, com a Responsable del Fitxer.
• L’usuari de GNPT ® bé com a pacient, i en cas que procedeixi, bé actuant com a representant legal del pacient menor de 14 anys, considerant la legislació espanyola autoritza també la possibilitat de rebre actualitzacions, notificacions i informació relacionada amb el producte contractat per part de Brainhealth Solutions, S.L., únicament mitjançant la pròpia plataforma GNPT®, no autoritzant-se, per tant, qualsevol altra forma de comunicació.

 

Condicions d’ús

- Acceptació per part de l’usuari d’una sèrie de regles prèvies a la utilització:
• No alteració del contingut informàtic, ni interferir, eludir o manipular cap de les parts o continguts del software proporcionat. Queda taxativament prohibida la utilització de qualsevol contingut (imatge, text, etc.) per a objectius aliens al propi del producte sense la autorització expressa de Brainhealth Solutions, S.L.
• Brainhealth Solutions, S.L es reserva el dret de denegar/limitar/suspendre o cancel·lar el compte d’accés als serveis si es creu que s’ha abusat, incomplert o falsificat informació prèvia a la adquisició.
• Queda totalment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altre forma d’explotació de tots o part dels continguts del Guttmann NeuroPersonalTrainer®, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de Brainhealth Solutions, S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de l’Institut Guttmann d’aquests drets de Propietat Intel·lectual sobre Guttmann, NeuroPersonalTrainer ®.
• Queda totalment prohibit realitzar, sense previ consentiment de Brainhealth Solutions, S.L., qualsevol manipulació o alteració d’aquest producte. Conseqüentment, Brainhealth Solutions, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.
• Brainhealth Solutions, S.L no es responsabilitza en cas d’errors de l’aplicació ni tampoc de la no utilització d’aquesta per part del pacient.
• El programa està dissenyat per a realitzar un nombre determinat de sessions en un període de temps definit. Les sessions no realitzades dins d’aquest període es perden i no generen cap dret de reemborsament. Per a obtenir el màxim benefici clínic, el pacient disposarà de fins a quatre setmanes més el període previst inicialment per a realitzar aquelles sessions programades que per motius diversos no hagi pogut fer en el temps previst.
• La contrasenya facilitada és personal i intransferible i pot ser canviada per Vostè en qualsevol moment. En cap cas es pot fer una cessió de drets a tercers. La llicència d’ús és inequívoca i unipersonal. Davant la certesa o sospita de que la seva contrasenya és utilitzada fraudulentament per altre persona, s’ha de procedir immediatament a canviar la seva contrasenya i a comunicar-ho immediatament al seu terapeuta o al seu centre sanitari que li hagi prescrit GNPT ®.
• Qualsevol pregunta, dubte o comentari referent a les presents Condicions d’ús hauran de ser enviades a Brainhealth Solutions, S.L., al Complex Empresarial Ecourban, Edifici Blau- Planta 3a Oficina 4a, c/ Almogàvers, 119- 123, 08018 Barcelona.
• Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir en l’ús del present producte, totes les parts es sotmeten a la legislació i als Jutjats i Tribunals de Barcelona, independentment de la residència del pacient i terapeuta o Centre que proporcioni l’assistència sanitària.
• Es recomana que copiï aquest text i el guardi per a futura referència i consulta
• Data d’actualització d’aquest document: 11 de Desembre de 2017.