La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Discapacitat Intel·lectual

Infantil

Els nens i adults amb discapacitat intel·lectual (DI) es caracteritzen per un funcionament intel·lectual significativament per sota de la mitjana i coexisteix amb limitacions en almenys dues de les següents habilitats: comunicació, cura personal, convivència familiar, habilitats socials i convivència en la comunitat , autodeterminació, percepció de salut / malaltia, pròpia seguretat, rendiment acadèmic, oci i treball (Luckasson, 2002).

Cal tenir en compte que la majoria de nens i adolescents amb dèficits de l'aprenentatge i / o DI presenten dèficits en les capacitats d'atenció, memòria, llenguatge i funcions executives i, per tant, en la seva capacitat intel·lectual. Una de les seqüeles més freqüents és la reducció de la velocitat de processament de la informació. Aquestes persones es troben funcionalment més retardades en les activitats de la vida diària, en la seva resposta a l'aula o aula-taller i en els jocs o en situacions que requereixin el processament d'informació complexa. Aquests problemes interfereixen de forma potencial en el desenvolupament del nen, disminuint la seva capacitat per aprendre nous coneixements i, com a resultat, s'altera l'evolució acadèmica i el seu ajust soci-emocional.

La utilització del Guttmann, NeuroPersonalTrainer® adaptat per a nens i joves amb dèficit de l'aprenentatge i / o DI a les escoles, facilitarà la seva inclusió i la integració mitjançant el desenvolupament de les seves funcions cognitives. A més llarg termini, els resultats de l'aplicació del programa repercutiran en la millora de la reinserció laboral, en l'ocupabilitat dels joves quan arribin a ser majors d'edat i, en definitiva, a les aspiracions de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Més de 125 tasques específiques per a aquesta població amb més de 10.000 opcions terapèutiques, dissenyades pels neuropsicòlegs i logopedes, permeten treballar les principals àrees cognitives: orientació, atenció, velocitat de processament, percepció, càlcul, memòria i funcionament executiu.

Adult

Les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) es caracteritzen per un funcionament intel·lectual significativament per sota de la mitjana i coexisteix amb limitacions en almenys dues de les següents habilitats: comunicació, cura personal, convivència familiar, habilitats socials i convivència en la comunitat, autodeterminació , percepció de salut / malaltia, pròpia seguretat, rendiment acadèmic, oci i treball (Luckasson, 2002).

Cal tenir en compte que la majoria d'adults amb dèficits de l'aprenentatge i/o DI presenten dèficits en les capacitats d'atenció, memòria, llenguatge i funcions executives i, per tant, en la seva capacitat intel·lectual. Els perfils cognitius i els dèficits neuropsicològics en la població adulta amb DI de grau lleu o moderat, difereixen de forma considerable entre subjectes.

El tractament neuropsicològic amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® adaptat a les persones amb DI en Centres d'Atenció Diürna (Centres Ocupacionals) d'acolliment residencial, i altres serveis, millora el rendiment cognitiu i l'adquisició d'habilitats socials, augmentant les seves expectatives cap a l'autonomia personal i l'impuls de models de vida independent.

Més de 125 tasques específiques per a aquesta població amb més de 10.000 opcions terapèutiques, dissenyades pels neuropsicòlegs i logopedes, permeten treballar les principals àrees cognitives: orientació, atenció, velocitat de processament, llenguatge, percepció, càlcul, memòria i funcionament executiu.

 
Demències